Policy för personuppgiftsbehandling

Denna policy tillämpas för behandling (insamling, lagring, överföring m.m.) av personuppgifter som förekommer inom Brf Omberg II, (”Omberg II”). Omberg II behandlar personuppgifter endast i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning för att skydda den personliga integriteten.

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras genom exempelvis användarnamn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens identitet.


Behandling av personuppgifter

Vi är transparenta med hur och varför personuppgifter samlas in och behandlas. Med behandling avses all befattning med personuppgifter såsom insamling, lagring och användning. Föreningen behandlar i huvudsak följande personuppgifter:

* Namn, personnummer, kontaktuppgifter, kreditupplysning, betalningsinformation och historik avseende medlemmar

* Bygghandlingar avseende renoveringar etc

* Försäkringsärenden hanterade av föreningen

* Offerter gällande fastigheten samt arbeten utförda i/på/kring fastigheten

Omberg II behandlar inga känsliga personuppgifter (särskilda kategorier av personuppgifter). Insamling av personuppgifter Vi samlar i första hand in personuppgifter från den registrerade genom överlåtelseavtal vid köp av lägenhet i föreningen, samt e-post- och telefonkontakt.


Ändamålen med behandlingen

Omberg II behandlar enbart uppgifter för det ändamål uppgiften har samlats in enligt nedan: Ingå och upprätthålla avtalsrelationer

Vi behandlar personuppgifter i samband med förvärv av lägenhet i föreningen (medlemmar), leverantörer eller samarbetspartners för administration och fullgörelse av ingångna avtal (nuvarande och tidigare leverantörer eller samarbetspartners).

Personuppgifter behandlas för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet med medlemmen.

Personuppgifter om medlemmar registreras för att upprätthålla en kontaktlista. Behandlingen sker på grundval av vårt legitima intresse av att kunna informera och kommunicera med medlemmar. Vi bedömer som utgångspunkt att detta intresse överväger de registrerades intresse av skydd för sin personliga integritet. Personuppgifterna kommer att behandlas enbart för det avsedda ändamålet och endast av styrelsen. Inga uppgifter lämnas ut.

Behandling av personuppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra åtaganden som styrelse.

Uppgifter om tidigare medlemmar gallras enligt Omberg II rutiner och information som sparas är endast i relevanta fall pga tidigare renovering eller övriga ärenden.


Gallring av personuppgifter

Personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Vi gallrar personuppgifter löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Som utgångspunkt innebär detta att personuppgifter endast bevaras till dess att Omberg II och den registrerades samtliga mellanhavanden är slutligt reglerade. Undantag kan förekomma pga tidigare ärenden och avtal.


Överlämning av personuppgifter

Omberg II överlämnar aldrig några personuppgifter till någon annan för direktmarknadsföringsändamål eller liknande. I övrigt lämnar vi endast ut uppgifter om tvingande lag så kräver eller om den registrerade samtyckt därtill.


Rättigheter

Den registrerade har rätt att, enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning, efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka

personuppgifter som Omberg II behandlar avseende den enskilde. Begäran enligt detta stycke måste göras skriftligen och undertecknas av den enskilde personligen, till undvikande av obehörig åtkomst av personuppgifter.

Den registrerade har dessutom rätt att, när som helst, begära att vi rättar, blockerar eller raderar den enskildes personuppgifter. För det fall Omberg II är skyldigt enligt lag att fortsätta med lagring av personuppgifterna, kan uppgifterna enbart blockeras. Den registrerade har när som helt rätt att avregistrera sig från vårt informationsbrev. Detta kan ske genom att kontakta styrelsen via e-post. Omberg II kommer i så fall att sluta behandla den registrerades personuppgifter för detta ändamål.


Informationssäkerhet och åtgärder

Omberg II vidtar de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, denna policy samt för att personuppgifterna inte ska förloras, eller bli tillgängliga för obehöriga.


Ansvar för personuppgifter

Omberg II är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter som sker för vår räkning och svarar således för att sådan behandling är laglig och korrekt. Eventuella frågor, synpunkter och klagomål rörande Swedeses hantering av personuppgifter skickas till: info@omberg.net eller per ordinarie post Brf Omberg II Stockholmsgatan 40 41669 Göteborg

Tillsynsmyndighet - Datainspektionen Om du anser att Omberg II bryter mot gällande personuppgiftslagstiftning har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen. På Datainspektionens hemsida finns ytterligare information om hur du går tillväga.