Ordningsregler för Omberg II


Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter regleras av HSB:s mönster-stadgar paragraferna 14-26.
Paragraf 16 säger bl.a. att bostadsrättsägaren skall följa de ordningsregler som föreningen utfärdat.

Föreningens bostadsrättshavare erinras om att:

 • Lägenhet inte får användas till annat ändamål än det som anges i upplåtelse avtalet
 • Uthyrning av lägenhet och avsevärd förändring av lägenhet kräver styrelsens medgivande
 • Uppkomna skador skyndsamt skall anmälas till styrelsen eller förtroendeman
 • Slöseri med el och vatten bör undvikas för att hålla driftskostnaden och därmed indirekt månadsavgiften nere

 

För att bevara trevnaden inom bostadsområdet erinras vidare om att:

 • Dörrar till källare och vindar skall hållas låsta ( glöm ej att släcka ljuset).
 • Saker som t.ex. cyklar får av brandsäkerhetsskäl inte stå i trappuppgångarna.
 • Soppåsar får inte ställas utanför dörren. Det luktar och är allmännt otrevligt.
 • Maskiner och tvättutrymmen skall rengöras efter användandet.
 • Bokade tvättider skall hållas ( se särskilda regler i tvättstugan).
 • Mattpiskning på gården är ej tillåten efter kl 21:00.
 • Lås inte fast cykel eller moped i piskstället, det går då inte att använda.
 • Bil och cykelåkning på gården är förbjuden.
 • Fordon får endast stå på anvisade platser, ej på mellangångarna då dessa måste hållas fria för utryckningsfordon, sjuktransporter och liknande.
 • Fåglar får ej matas från fönster då det drar till sig råttor och andra skadedjur.
 • Respektera dina grannar självklara rätt till ostörd nattsömn, särskilt natt till vardag.
 • Torka av trädgårdsmöblerna efter att de använts.


För att undvika vatten - och fuktskador uppmanas medlemmarna att:

 • I badrummen iakttaga om väggmatta och golvmatta släpper i limningen eller på annat sätt verkar vara vattenskadad. Skulle så vara fallet meddela fastighetsskötaren.
 • Vid behov rengöra golvbrunn, avlopp i tvättställ och avlopp i diskbänk.
 • Efter användandet av badrum eller duschrum vädra ut utrymmet så det kan torka upp, exempelvis genom att ha dörren öppen under natten.