Att renovera sin lägenhet

4039687079_03f0169d42_n.jpg
  • Du ska alltid kontakta styrelsen innan renovering

  • Alla renoveringar måste utföras fackmannamässigt

  • Vid renovering ska lappen Trapphusinformation sättas upp i trappen

Att renovera sin lägenhet är ett effektivt sätt att öka inte bara sin trevnad utan också lägenhetens och därigenom fastighetens kvalitet och värde. Det vill föreningen uppmuntra så långt det är möjligt. Men då det ibland handlar om omfattande arbeten som kan bli kostsamma och besvärliga både för den enskilde medlemmen, grannar och föreningen, är det viktigt att det blir rätt. Därför måste du ansöka om lov från styrelsen när du planerar en renovering.

Om du förbereder dig väl och väljer bra entreprenörer och material blir processen förhoppningsvis smidig. Föreningen önskar vara behjälpliga så långt det är möjligt med rådgivning och konsultation. Under den tid renoveringen pågår skall lappen Trapphusinformation sitta synlig i trapphuset. Dina grannar skall kunna lita på att de arbeten du utför och som kan komma att påverka dem är i sin ordning.

Man har som ägare av en bostadsrätt tämligen stor frihet att renovera efter eget huvud och när det gäller enklare renoveringar av det som kallas ytskikt behöver man inte involvera föreningen men det är viktigt att se till att arbetet utförs fackmannamässigt. Här innefattas målning och tapetsering av väggar, tak och golv. Man skall också tänka på att respektera sina grannar och inte utföra störande arbeten annat än dagtid eller lämna skräp och avfall på allmänna ytor.


OMFATTANDE ARBETEN

För arbeten som är mer genomgripande och innefattar större ombyggnationer, fasta installationer som vatten, avlopp eller ventilation krävs styrelsens godkännande (renoveringar av kök och badrum hamnar nästan alltid i denna kategorien). För ändamålet finns ansökningsblanketter, allmän information och goda råd och tips på denna sida. Alla handlingar skall vara skannade eller tydligt och läsbart avfotograferade. Om du har rimliga skäl att inte kunna digitalisera handlingarna kan du kontakta styrelsen för överlämning av pappersdokument.Tveka inte att kontakta styrelsen på info@omberg.net med frågor. Fastighetens väl och ve är vårt gemensamma intresse. Styrelsen reserverar sig för fyra veckors handläggningstid för att behandla en ansökan.

Föreningen kan kräva att arbeten som ej är fackmannamässigt utförda eller skett utan styrelsens tillstånd skall återställas på medlemmens bekostnad. Det kan bli krångligt och kostsamt.

Så här säger Bostadsrättslagen:

7 § Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar

1. ingrepp i en bärande konstruktion,

2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller

3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

12 a § Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick enligt 12 § i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på annans egendom och inte efter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. Lag (2003:31).


tips och råd vid renovering och ombyggnad

Enligt konsumentverket och branschorganisationer bör offerter från hantverkare innehålla:

  • Detaljerad arbetsbeskrivning.

  • Uppdelning i arbete och material – värdehöjande arbete är avdragsgilla vid försäljning inom 5 år och arbetskostnaderna kan numera också reduceras genom ROT.

  • Momsen ska vara inräknad.

  • Reservation för tilläggsarbeten och hur dessa skall betalas – fast pris eller löpande räkning.

  • Starttid och klart-datum samt beräknad tidsåtgång.

Egen köpt material eller material köpt via hantverkare bör redovisas, detta har med garantier att göra och för eget material gäller butikens garanti. För material införskaffat av hantverkaren gäller hantverkarens garanti. Vid komplicerade och omfattande ombyggnationer är det mer fördelaktigt att anlita ett företag som totalentreprenör eftersom man då vid en tvist en motpart istället för flera. Vid omfattande arbete bör kvalitetsansvarig anlitas.


Bygganmälan – när behövs den?

Enligt Boverkets regler skall bygganmälan göras till kommunens byggnadsnämnd vid ombyggnationer inomhus som berör bärande konstruktioner eller avsevärt påverkar planlösningen. Detsamma gäller arbeten där man väsentligt ändrar befintliga installationer för vatten, ventilation och avlopp. Du kan läsa mer på Boverkets hemsida. Bygganmälan görs till stadsbyggnadskontoret minst tre veckor i förväg mer information kan fås via kommunens hemsida. Där finns även blanketter för bygganmälan och erforderlig information.


Avstängning av vatten vid större arbeten i kök och badrum

Kontakta fastighetsskötaren i god tid för instruktioner och gör upp en tid. Informera samtliga boende i trappuppgången om planerad avstängning, tid och hur länge vattnet beräknas vara avstängt. Tänk på att inte stänga av före kl. 09:00 då de flesta är på väg till jobbet och vill använda sina badrum.


Ventilation och brandsäkerhet

Vid rivningsarbeten i badrum och kök skall man tänka på att skydda ventilationsdonen. Vår fastighet har ett självdragssystem som är känsligt för tryckförändringar och smuts runt don och i kanaler ökar tryckfallet.

Omberg 2 är ett gammalt hus med träkonstruktion och tunna väggar där brandrisken bör tas i särskilt beaktande. Av den anledningen är det inte möjligt att installera gasspis, kamin eller liknande installationer. Medlemmar bör också ta särskild hänsyn vid installationer av elektricitet med tanke på brandsäkerhet.


Byggavfall och bortforsling av gamla vitvaror etc.

Tänk på att det ligger på ditt ansvar som lägenhetsinnehavare att ta hand om byggavfall, gamla vitvaror och annat som blir över när lägenheten renoveras. Dessa får inte slängas i föreningens miljöhanteringssystem. Avtala med entreprenören om vem som ska ansvara för byggstädandet och byggavfallet. Vid nedsmutsning av allmänna utrymmen eller felaktig deponering av avfall i vårt miljöhanteringssystem kommer föreningen att debitera extrakostnader för städning och avfallshantering.


Störande arbeten

Får bara utföras vardagar kl. 08:00 - 20:00 och lördagar 10:00-15:00. Sätt upp anslag om detta på synlig plats i eget trapphus och intilliggande trapphus.

Om du har ytterligare frågor – tveka inte att kontakta styrelsen!


Blanketter